ค้นหา

 การพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี
รหัส : 02190700
โครงการ : การพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี
Project : Development to Best Practice for Cholangiocarcinoma Care.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : โรงพยาบาลศรีนครินทร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ชูศรี คูชัยสิทธิ์

เฉลิมศรี สรสิทธิ์

ทวนทอง พันธะโร

ธารินี เพชรรัตน์

นวลจันทร์ ธานินทร์สุรัตน์

พนอ เตชาอธิก

ศิริพร มงคลถาวรชัย

อุบล จ๋วงพานิช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th