ค้นหา

 ฤทธิ์ของโคคลานต่อการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
รหัส : 02190692
โครงการ : ฤทธิ์ของโคคลานต่อการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง
Project : Effect of Mallotus Repandus on Cancer Cell Metastasis.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาผลของสารสกัดต่อการเคลื่อนที่ของเซลล์หลอดเลือดและเซลล์มะเร็ง โดยใช้เซลล์หลอดเลือดจากรกและเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีเป็นเซลล์ต้นแบบ
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พิสมัย เหล่าภัทรเกษม

จริยา หาญวจนวงศ์

บรรจบ ศรีภา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th