ค้นหา

 การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย : แม่เหล็ก-ไฟฟ้าและทรรศนศาสตร์
รหัส : 01000459
โครงการ : การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย : แม่เหล็ก-ไฟฟ้าและทรรศนศาสตร์
Project : Designing and Development the University Physics Experiment Set : Magnetic-Electricity and Optics.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ผลของสนามแม่เหล็กต่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลในลวดตัวนำ
  2. แรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตย์ที่เกิดจากสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะขนานของตัวเก็บประจุอย่างง่าย
  3. ทดสอบกฎของคูลอมบ์
  4. สนามแม่เหล็กจากขดลวดและโซลีนอยด์
  5. Hysteresis
นักวิจัย :

สมชาติ สุนทรภักดี

มนู เฟื่องฟุ้ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th