ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการควบคุม ป้องกันวัณโรค : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
รหัส : 02190660
โครงการ : การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการควบคุม ป้องกันวัณโรค : ศึกษาเฉพาะกรณี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาระดับการมีส่วนร่วม ด้านการวางแผนดำเนินการ ด้านการตัดสินใจ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล กลุ่มตัวอย่างคืออาสาสมัครสาธารณสุขสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อวยพร เพ็ชรบริสุทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th