ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่อการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด : กรณีศึกษา จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ สุรินทร์
รหัส : 02190652
โครงการ : การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่อการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด : กรณีศึกษา จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ สุรินทร์
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : กองสุขศึกษา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่อการดำเนินงานพัฒนา หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดของ จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ และสุรินทร์
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th