ค้นหา

 กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
รหัส : 02190649
โครงการ : กลไกการทำงานระดับโมเลกุลของจีน PRKAR1A เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี
Project : Molecular Mechanism of PRKAR1A as a Drug Target for Treatment of Cholangiocarcinoma.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 239,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การตรวจระดับการแสดงของจีน PRKAR1A ในเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเทคนิค Real Time RT-PCR
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วิเศษ นามวาท

นิษณา นามวาท

บรรจบ ศรีภา

พวงรัตน์ ยงวณิชย์

วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์

วัชรินทร์ ลอยลม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th