ค้นหา

 การใช้ดัชนีทางชีวภาพและอาการแสดงเพื่อประเมินการสัมผัสสารตัวทำละลายอินทรีย์ในกลุ่มของ Aromatic Hydrocarbons ของกลุ่มช่างไม้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ศึกษาเปรียบเทียบที่เรือนจำของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม)
รหัส : 02190627
โครงการ : การใช้ดัชนีทางชีวภาพและอาการแสดงเพื่อประเมินการสัมผัสสารตัวทำละลายอินทรีย์ในกลุ่มของ Aromatic Hydrocarbons ของกลุ่มช่างไม้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ศึกษาเปรียบเทียบที่เรือนจำของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม)
Project : Using Biomarker and Symptoms to Assess Exposure to Aromatic Hydrocarbons Among Woodworkers in Bangkok and the Metropolitan Area (Comparative Study in Prison Ministry of Justice).
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 513,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : เพื่อใช้ดัชนีทางชีวภาพและอาการแสดงนำมาประเมินการสัมผัสสารตัวทำละลายอินทรีย์ ในกลุ่มของ Aromatic Hydrocarbons ของกลุ่มช่างไม้ (ศึกษาเปรียบเทียบที่เรือนจำของกรมราชทัณฑ์)ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อตรวจวัดปริมาณระดับความเข้มข้นของสารตัวทำละลายอินทรีย์ในกลุ่ม Aromatic Hydrocarbons (Toluene, Butyl Acetate, Ethyl Acetate, Dichloromethane, Acetone, Chloroform, Xylene, Styrene) ในบรรยากาศการทำงานและ Metabolites ของสารเคมีในกลุ่ม Aromatic Hydrocarbons ในปัสสาวะ รวมทั้งประเมินการรับสัมผัสของผู้ต้องขังที่ฝึกวิชาชีพที่เรือนจำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  2. เพื่อประเมินอาการแสดงและสภาวะสุขภาพเมื่อต้องสัมผัสกับตัวทำละลายอินทรีย์ ของผู้ต้องขังที่ฝึกวิชาชีพที่เรือนจำในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นักวิจัย :

ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์

ประภา นันทวรศิลป์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th