ค้นหา

 การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส : 02190620
โครงการ : การวิจัยและพัฒนา 6 ระบบหลักในการสร้างพยาบาลของชุมชน เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระบบการรับเข้า
  2. เพื่อศึกษาระบบการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. เพื่อศึกษาระบบความร่วมมือกับโรงพยาบาลในพื้นที่
  4. เพื่อศึกษาระบบการจัดการเรียนการสอน
  5. เพื่อศึกษาระบบการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาล
  6. เพื่อศึกษาระบบการจ้างงาน
นักวิจัย :

ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ

กรรณิการ์ กันธะรักษา

ดวงฤดี ลาศุขะ

ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล

ปิยะวรรณ สวัสดิสิงห์

พิกุล นันทชัยพันธ์

ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ

มาลี เอื้ออำนวย

ยุวยงศ์ จันทรวิจิตร

วิลาวัณย์ เสนารัตน์

สุธาทิพย์ อุปลาบัติ

สุภารัตน์ วังศรีคูณ

อรพิน พรหมตัน

อรอนงค์ กวินกุล

อัจฉรา สุคนธสรรพ์

อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th