ค้นหา

 การใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
รหัส : 01000454
โครงการ : การใช้ข้อมูลการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
Project : Integration of Remote Sensing and Geographic Information System Techniques for Land Use Change Analysis of Eastern Bangkok.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 150,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หน่วยงานระดับกระทรวง : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษาในระหว่าง พ.ศ. 2530-2539 โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสามระยะ คือ พ.ศ. 2530 , พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2539 และทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของช่วงเวลาที่ศึกษา
  2. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2530-2534 พ.ศ. 2534-2539 และ พ.ศ. 2530-2539
  3. ศึกษาแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละช่วงเวลา เพื่อเป็นแนวทางในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นักวิจัย :

พรทิวา กัญยวงศ์หา

นุจรี บุญแปลง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th