ค้นหา

 การศึกษาการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
รหัส : 02190613
โครงการ : การศึกษาการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักการพยาบาล
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการแพทย์
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล เฉพาะสถานบริการสุขภาพของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในช่วงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพ ในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของกลุ่มการพยาบาลและของหน่วยงาน
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
นักวิจัย :

ดนุลดา จามจุรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th