ค้นหา

 การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคเม็ดสาคูตืดหมูในสมองคน โดยใช้เปปไทด์สังเคราะห์ ด้วยวิธีอีไลซ่า
รหัส : 02190611
โครงการ : การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรคเม็ดสาคูตืดหมูในสมองคน โดยใช้เปปไทด์สังเคราะห์ ด้วยวิธีอีไลซ่า
Project : Development of Serodiagnostic Kit for Human Neurocysticercosis Using Synthetic Peptides by ELISA.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 387,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การเตรียมแอนติเจนสารสกัดชนิดหยาบจากเม็ดสาคูตืดหมู การคัดเลือกประชากรกลุ่มเป้าหมายและการเตรียมซีรั่ม จัดตั้งวิธี ELISA เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจหาแอนติบอดี
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งวิธี ELISA สำหรับพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรค เม็ดสาคูตืดหมูในสมองคน (Neurocysticercosis, NCC) โดยใช้เปปไทด์สังเคราะห์ชนิด HP6-3 และชนิด Ts45W-1 ที่มีประสิทธิภาพมีความไวและความจำเพาะที่สูง
  2. เพื่อตรวจหาแอนติบอดีชนิด IgG4 Subclass และ Total IgG Class) ในซีรั่มผู้ป่วยโรคเม็ดสาคูตืดหมูในสมองคนเปรียบเทียบกับคนที่ปลอดปรสิตเพื่อหาคุณค่าในการวินิจฉัย (Diagnostic Value)
นักวิจัย :

ผิวพรรณ มาลีวงษ์

จตุรัตน์ กันต์พิทยา

วันชัย มาลีวงษ์

วีรจิตต์ โชติมงคล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th