ค้นหา

 การใช้สารกรองกำจัดอลูมิเนียมตกค้างในน้ำเสียตะกอนสารส้ม จากระบบประปาผิวดิน : โครงการย่อยในชุดโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพประปาหมู่บ้าน
รหัส : 02190583
โครงการ : การใช้สารกรองกำจัดอลูมิเนียมตกค้างในน้ำเสียตะกอนสารส้ม จากระบบประปาผิวดิน : โครงการย่อยในชุดโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพประปาหมู่บ้าน
Project : Using Filter Medias to Remove Residual Aluminium in Alum Sludge from Surface Water Supply Treatment Plant.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์

ชัชวาล กีรติวรสกุล

วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์

วิทัศน์ จันทร์โพธิ์ศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th