ค้นหา

 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
รหัส : 02190573
โครงการ : ปัจจัยที่สัมพันธ์กับศักยภาพด้านพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับบริการตรวจรักษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 157,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงวิเคราะห์แบบภาคตัดขวาง โดยมุ่งศึกษาศักยภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ซึ่งได้รับการรักษาจากคลินิกโรคเบาหวาน ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของสภาพแวดล้อมทางสังคมของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
  2. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน และการดูแลรักษาโรคของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
  3. เพื่อศึกษาความคาดหวังในการปฏิบัติพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
  4. เพื่อศึกษาพฤติกรรมสุขภาพเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย ความเครียดและการจัดการกับความเครียด และการรับประทานยา
นักวิจัย :

อรพิน รังษีสาคร

ถิรพงษ์ ถิรมนัส

ศาสตรี เสาวคนธ์

ศิริพร จันทร์ฉาย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th