ค้นหา

 การประเมินผลกระทบจากการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในเด็กนักเรียนจังหวัดชลบุรี
รหัส : 02190569
โครงการ : การประเมินผลกระทบจากการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมในเด็กนักเรียนจังหวัดชลบุรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการศึกษาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็ก ในบรรยากาศบริเวณของโรงเรียนทั้งในและนอกอาคารโรงเรียน และปริมาณการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กในเด็กนักเรียน ตลอดจนการสังเกต สัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถาม และการทดสอบสมรรถภาพปอด
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อประเมินระดับความเข้มข้นของฝุ่นขนาดเล็กในบริเวณโรงเรียน (School Areas) และพื้นที่ใกล้เคียง (Vicinity Areas)
  2. เพื่อประเมินการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็ก ตลอดจนภาวะสุขภาพของระบบทางเดินหายใจในเด็กนักเรียน
  3. ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นขนาดเล็กที่เด็กได้รับฝุ่นในอาคารและนอกอาคาร
  4. เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กในเด็กนักเรียน
  5. ศึกษาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพในโรงเรียนที่เข้าทำการศึกษา
  6. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อส่งเสริมและลดความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสฝุ่นขนาดเล็ก และการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ
นักวิจัย :

นันทพร ภัทรพุทธ

นิภา มหารัชพงศ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th