ค้นหา

 ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รหัส : 02190552
โครงการ : ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
Project : The Satisfaction of Instructors and Students to Curriculum Administration in Academic Year 2007, Prachomklao College of Nursing, Phetchaburi.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรเฉพาะกรณีของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ในปีการศึกษา 2550 กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์พยาบาล และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1-4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สุวรรณี แสงอาทิตย์

จุไรรัตน์ ดวงจันทร์

นิตยา ทองมา

วารุณี เกตุอินทร์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th