ค้นหา

 ความคิดเห็นของนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ การปรับตัวของนักศึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
รหัส : 02190551
โครงการ : ความคิดเห็นของนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ การปรับตัวของนักศึกษาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
Project : Opinions of Prachomklao Nursing Students (Accrual Numbers of Nursing Students for 3 Provinces in the Southern Thailand Project) on College Management, Student'Behavior Adjustment and Proposal.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกคนที่เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยฯ การปรับตัวของนักศึกษา และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในวิทยาลัย เกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
  2. เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประเมิน และติดตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่เปลี่ยนไปในลำดับต่อไป
นักวิจัย :

สถาพร แถวจันทึก

รตินันท์ เกียรติมาลา

สุวรรณี แสงอาทิตย์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th