ค้นหา

 การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
รหัส : 02190550
โครงการ : การพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
Project : Development of Sustainable Health Promoting Behaviours Through Participation of Personnel in the Royal Thai Navy College of Nursing.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 41,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : กรมแพทย์ทหารเรือ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กองทัพเรือ
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการศึกษาทำความเข้าใจเพื่อให้คำอธิบายในปรากฏการณ์เกี่ยวกับรูปแบบกลวิธี ปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรค และแนวทางดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน กลุ่มตัวอย่างเป็นคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักเรียนพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2550
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 3 ด้าน คือ การออกกำลังกาย การบริโภค และการจัดการความเครียด
  2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่งเสริมและอุปสรรคต่อการกระทำพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 3 ด้าน
  3. เพื่อติดตามประเมินรูปแบบและความยั่งยืนในการกระทำพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพทั้ง 3 ด้าน ในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
นักวิจัย :

วัชราพร เชยสุวรรณ

นภัสกมล เพชรนรรัตน์

ยุวดี วงษ์แสง

อาทิตยา ดวงมณี

อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th