ค้นหา

 การออกแบบและพัฒนาเปลือกระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
รหัส : 02190546
โครงการ : การออกแบบและพัฒนาเปลือกระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
Project : Design and Development of Medical Expert System Shell.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 370,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอบเขตการวิจัย : การออกแบบและพัฒนาเปลือกระบบผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความรู้ และกลไกการวินิจฉัยโรค และให้ได้ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเปลือกระบบผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
  2. เพื่อเป็นแนวทางการวิจัยบูรณาการในการนำเทคโนโลยีทางวิศวกรรม ไปประยุกต์ใช้กับงานทางด้านการแพทย์และด้านอื่น ๆ
นักวิจัย :

วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์

วลิตะ นาคบัวแก้ว

สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th