ค้นหา

 การศึกษาสภาพเมืองและการประมาณหาอุณหภูมิพื้นผิว ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิคการสำรวจจากระยะไกล
รหัส : 01000445
โครงการ : การศึกษาสภาพเมืองและการประมาณหาอุณหภูมิพื้นผิว ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยเทคนิคการสำรวจจากระยะไกล
Project : Urban Study and Surface Temperature Estimation in Bangkok Metropolitan Using Remote Sensing Techniques.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 150,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวนศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อวัดหาอุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุหลัก ๆ ที่พบได้ทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพื้นผิวกับค่าหลักเลข ของข้อมูลภาพที่บันทึกจากดาวเทียม LANDSAT ระบบ Thermatic Mapper
  3. เพื่อประมาณหาอุณหภูมิพื้นผิวของทั้งกรุงเทพมหานคร
  4. เพื่อทำแผนที่แสดงเส้นชั้นอุณหภูมิพื้นผิวเท่า
  5. เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาอุณหภูมิพื้นผิวบนแผ่นดิน จากการสำรวจระยะไกล (ที่ปกติเป็นการศึกษาบนพื้นผิวทะเลและมหาสมุทร)
นักวิจัย :

กาญจน์เขจร ชูชีพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th