ค้นหา

 ความสามารถในการขยายขนาดของความเร่งเนื่องมาจากอิทธิพลของความแปรปรวนของค่า Cohesions ของดินเหนียวบริเวณเขตเทศบาล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
รหัส : 350180401007451
โครงการ : ความสามารถในการขยายขนาดของความเร่งเนื่องมาจากอิทธิพลของความแปรปรวนของค่า Cohesions ของดินเหนียวบริเวณเขตเทศบาล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
Project : -
ประเภทการวิจัย : ประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยนเรศวร
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ทิพย์วิมล แตะกระโทก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th