ค้นหา

 การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐระดับอำเภอ จังหวัด และเขต ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ขอนแก่น
รหัส : 02190507
โครงการ : การประเมินระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐระดับอำเภอ จังหวัด และเขต ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ขอนแก่น
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ขอนแก่น
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมควบคุมโรค
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการประเมินผลผลิตจากการดำเนินงานเฝ้าระวังโรค จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ของหน่วยงานภาครัฐระดับอำเภอ จังหวัดและเขต ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โดยมีกรอบในการประเมินอิงตามรูปแบบการประเมินซิปของสตัฟเฟิลบีม
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

พวงเพชร เมืองสนธ์

จิตติมา พานิชกิจ

ศุจินันท์ ตรีเดช
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th