ค้นหา

 การติดตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจมนุษย์และสังคม
รหัส : 02190492
โครงการ : การติดตามผลการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจมนุษย์และสังคม
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2551
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย กลุ่มตัวอย่าง คือ 1. พยาบาลเวชปฏิบัติที่ผ่านการอบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจมนุษย์และสังคม จำนวน 90 คน
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาสมรรถนะของพยาบาลเวชปฏิบัติ
  2. ศึกษาความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของพยาบาลเวชปฏิบัติ
  3. ศึกษาความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติงานของพยาบาลเวชปฏิบัติ
  4. ศึกษาประสบการณ์การทำงานของพยาบาลเวชปฏิบัติภายหลังผ่านการอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ในมุมมองของความเข้าใจมนุษย์และสังคม
นักวิจัย :

นิสากร วิบูลชัย

ชาติ ไทยเจริญ

ศุลีพร เพชรเรียง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th