ค้นหา

 ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ
รหัส : 02190395
โครงการ : ผลของโปรแกรมส่งเสริมทันตสุขภาพผู้สูงอายุในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ
Project : The Outcome of Dental Health Promotion in Geriatric Program of Naval Medical Department.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : กรมแพทย์ทหารเรือ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กองทัพเรือ
ขอบเขตการวิจัย : ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการชมรมผู้สูงอายุ กรมแพทย์ทหารเรือ ปี พ.ศ.2549 จำนวนรวมทั้งสิ้น 499 คน กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 36 ราย โดยเลือกจากความสมัครใจ
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

อังคณา นวลยง

กิตติมา สาธุวงษ์

คณาลักษณ์ ดลเสมอ

วรรณพร หลำวรรณะ

วัชราพร เชยสุวรรณ

สุปราณี พลธนะ

อภิวรรณี แหวนทอง

อมรทิพย์ ณ บางช้าง

อาทิตยา ดวงมณี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th