ค้นหา

 การศึกษา เรื่อง การรับรู้ข่าวสารโรคไข้หวัดนกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของแกนนำสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี
รหัส : 02190351
โครงการ : การศึกษา เรื่อง การรับรู้ข่าวสารโรคไข้หวัดนกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนกของแกนนำสุขภาพ จังหวัดอุทัยธานี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : กองสุขศึกษา
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ขอบเขตการวิจัย : เป็นการศึกษาการรับรู้ข่าวสารโรคไข้หวัดนกและการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ของแกนนำสุขภาพจังหวัดอุทัยธานี ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก และในพื้นที่ที่ไม่มีการระบาดของโรคไข้หวัดนก
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนก และการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนก
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ปัจจัยชีวทางสังคมกับการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก พฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกและการมีส่วนร่วม ในการมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้หวัดนก
นักวิจัย :

บุญตา เจนสุขอุดม

ฉันทพิชญา โพธิสาจันทร์

นาตยา เกรียงชัยพฤกษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th