ค้นหา

 การพัฒนาวิธีตรวจวัดอะบาเมคติน เพื่อใช้ในการติดตามการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและอาหาร โดยใช้เทคนิค HPLC
รหัส : 02190330
โครงการ : การพัฒนาวิธีตรวจวัดอะบาเมคติน เพื่อใช้ในการติดตามการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและอาหาร โดยใช้เทคนิค HPLC
Project : Development Method for Monitoring of Abamectin Contamination in Environmental and Food Samples by using HPLC.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 319,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : การพัฒนาวิธีตรวจวัดอะบาเมคติน เพื่อใช้ในการติดตามการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและอาหาร โดยใช้เทคนิค HPLC
วัตถุประสงค์ :
  1. พัฒนาวิธีตรวจอะบาเมคติน โดยเทคนิค HPLC โดยใช้ Fluoresence detector (FLD)
  2. พัฒนาวิธีการสกัดและ Clean Up สำหรับตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และตัวอย่างทางการเกษตร
นักวิจัย :

วารุณี จิตวารี

เจียรนัย ขันติพงศ์

วรศักดิ์ สุทาชัย

วิรัช นิรารุทธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th