ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้มารับบริการทางทันตกรรมในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัส : 02190302
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้มารับบริการทางทันตกรรมในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Project : Patients'Satisfaction Toward Dental Services of Faculty of Dentistry Chiang Mai University.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 141,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะทันตแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการทางทันตกรรมในแต่ละจุดบริการในคณะทันตกรรมแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของผู้มารับบริการทางทันตกรรม ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการทางทันตกรรมในแต่ละจุดบริการ ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัย :

คุณัญญา แซ่เจี่ย

ชมพูนุท คุณเลิศกิจ

วริศรา ศิริสุทธิเดชา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th