ค้นหา

 ความพึงพอใจของผู้รับบริการทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
รหัส : 02190280
โครงการ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการทันตกรรมในสถานบริการสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
Project : Satisfaction of Clients Towards Public, Dental Service at Sirindhorn College of Public Health, Khon Kaen Province.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 110,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้ทำการรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการคลินิกทันตกรรมทั้งใน และนอกเวลาราชการ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ในช่วงเวลาตั้งแต่ 9.00-20.30 น.
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กัญญาภัค สหัสทัศน์

กันทิมา ชัยปริญญา

ปริยา คิดดี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th