ค้นหา

 ความพึงพอใจของมารดาต่อการพยาบาลในระยะคลอดที่ได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
รหัส : 02190276
โครงการ : ความพึงพอใจของมารดาต่อการพยาบาลในระยะคลอดที่ได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 314,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะบริหารธุรกิจ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจของมารดาที่มีต่อการพยาบาลในระยะคลอด ที่ได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ที่ฝึกปฏิบัติงานวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 2 ปีการศึกษา 2549
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของมารดาต่อการพยาบาลในระยะคลอด ที่ได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ระดับการศึกษา รายได้ของครอบครัว ลำดับที่ของการตั้งครรภ์ และลำดับที่ของการคลอด กับความพึงพอใจของมารดาต่อการพยาบาลในระยะคลอด ที่ได้รับจากนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
  3. เปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการพยาบาลในระยะคลอดของมารดาที่ผ่านการคลอดครั้งแรก และมารดาที่ผ่านการคลอดหลายครั้ง
นักวิจัย :

จิราภรณ์ อนุชา

พัชรินทร์ วิหคหาญ

อมรรัตน์ สว่างเกตุ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th