ค้นหา

 มลภาวะทางแสงที่กระทบต่อการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
รหัส : 01000417
โครงการ : มลภาวะทางแสงที่กระทบต่อการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
Project : Light Pollution; Effect to the Astronomical Observation
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2540
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันราชภัฏเลย
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษามลภาวะทางแสงจากดวงจันทร์ และแสงสว่างจากตัวเมือง
  2. เพื่อศึกษาผลกระทบจากมลภาวะทางแสงต่อค่าความสว่างของดาว
  3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างมุมเฟสของดวงจันทร์กับการวัดค่าความสว่างของดาวทางเทคนิคโฟโตอิเล็กตริก โฟโตเมตรี
  4. เพื่อตรวจสอบการทำงานของโฟโตมิเตอร์
นักวิจัย :

สุรจิตร์ พระเมือง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th