ค้นหา

 ความคิดเห็นของอาจารย์พี่เลี้ยงต่อการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (ทันตสาธารณสุข) ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) รุ่นที่ 26
รหัส : 02190244
โครงการ : ความคิดเห็นของอาจารย์พี่เลี้ยงต่อการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (ทันตสาธารณสุข) ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) รุ่นที่ 26
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : 93,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (ทันตสาธารณสุข) ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) รุ่นที่ 26
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์พี่เลี้ยงต่อการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (ทันตสาธารณสุข)
  2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์พี่เลี้ยงต่อการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (ทันตสาธารณสุข) ในปีการศึกษาต่อไป
นักวิจัย :

อรัญญา ศรีสุนาครัว

เกตชดา แก้วขันทอง

อรวรรณ นามมานตรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th