ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของครู นักเรียน และผู้ปกครองในงานส่งเสริมทันตสุขภาพของโรงเรียนวัดสวนดอก
รหัส : 02190238
โครงการ : การมีส่วนร่วมของครู นักเรียน และผู้ปกครองในงานส่งเสริมทันตสุขภาพของโรงเรียนวัดสวนดอก
Project : Participation of Teacher Student and Parent in Dental Health Promotion Project of Soundoug School.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 73,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : N/A
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะทันตแพทยศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถาม
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของครู นักเรียน และผู้ปกครองในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
  2. เพื่อศึกษาหารูปแบบการทำงานส่งเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียนที่เหมาะสม
  3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการทำงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน
นักวิจัย :

ธงชัย ปรีชา
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th