ค้นหา

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวจิยต้นแบบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี vanadium Redox Flow สำหรับการลดภาระกำลังไฟฟ้าสูงสุด ระบบผสานพลังงานขนาดเล็ก รถประจำทางไฟฟ้า และเซลล์เชื้อเพลิงแบบคาร์โบไฮเดรท
รหัส : 350180401002337
โครงการ : การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการวจิยต้นแบบการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี vanadium Redox Flow สำหรับการลดภาระกำลังไฟฟ้าสูงสุด ระบบผสานพลังงานขนาดเล็ก รถประจำทางไฟฟ้า และเซลล์เชื้อเพลิงแบบคาร์โบไฮเดรท
Project : -
ประเภทการวิจัย : พัฒนาทดลอง
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th