ค้นหา

 การคัดเลือกและผลิตสาหร่ายขาว Schizochytrium sp. เพื่อใช้เป็นแหล่ง DHA สำหรับการเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง
รหัส : 350180401002159
โครงการ : การคัดเลือกและผลิตสาหร่ายขาว Schizochytrium sp. เพื่อใช้เป็นแหล่ง DHA สำหรับการเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง
Project : -
ประเภทการวิจัย : ประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT :
หน่วยงานระดับกรม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วิเชียร ยงมานิตชัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th