ค้นหา

 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่น
รหัส : 02190191
โครงการ : การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์และป้องกันเอชไอวีในเด็กวัยรุ่น
Project : Parent Participation in Promoting Sexual and Reproductive Health and Preventing HIV Among Adolescents
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการระดมสมองและทำกิจกรรมเพื่อค้นหาปัญหาและพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กวัยรุ่น ตลอดจนเพื่อวางแผนและดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้แกนนำผู้ปกครองได้เรียนรู้ถึงธรรมชาติและความต้องการของเด็กวัยรุ่น
  2. เพื่อให้แกนนำผู้ปกครองได้เรียนรู้ถึงสิทธิเด็ก
  3. เพื่อให้แกนนำผู้ปกครองได้รับทราบถึงปัญหาของเด็กวัยเรียนตลอดจนแนวโน้มของปัญหาที่พบได้บ่อยในเด็กวัยรุ่นปัจจุบัน
  4. เพื่อให้แกนนำผู้ปกครองได้วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กวัยรุ่น เพื่อวางแผนและดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักวิจัย :

วารุณี ฟองแก้ว

ประคิณ สุจฉายา

พัชรี วรกิจพูนผล

พูนทรัพย์ โสภารัตน์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th