ค้นหา

 การศึกษาการรับรู้ตนเองและทัศนคติของสาธารณชนในกรุงเทพมหานครต่อการเจ็บป่วยทางจิตปี 2548
รหัส : 02190187
โครงการ : การศึกษาการรับรู้ตนเองและทัศนคติของสาธารณชนในกรุงเทพมหานครต่อการเจ็บป่วยทางจิตปี 2548
Project : A Study of Self-Perception and Public Attitude Towards Mental Illness in Bangkok Metropolitan, 2005.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 130,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามที่มีโครงสร้าง ซึ่งกำหนดประเด็นสัมภาษณ์มาในหัวข้อต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน และเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายปิด มีข้อเลือกให้แสดงความคิดเห็นตามที่กำหนดไว้ ต้นฉบับของแบบสัมภาษณ์พัฒนามาจากภาษาอังกฤษของ Dr.Marcus YL
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ตนเองและทัศนคติของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการงานและต่อการดูแลและรักษาทางจิต
  2. เพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้และทัศนคติของสาธารณชนในกรุงเทพมหานคร ต่อปัจจัยของผู้ป่วยทางจิตและครอบครัว ต่อการงานและต่อการดูแลและรักษาทางจิตเวช
  3. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปส่งเสริมสิทธิผู้ป่วยทางจิตให้มีส่วนร่วมทางการเมือง สังคม การงาน การดูแล และรักษาทางจิตเวช
นักวิจัย :

สมรัก ชูวานิชวงศ์

ทัศนีย์ ตันทวีวงศ์

พนมศรี เสาร์สาร

อภิชัย มงคล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th