ค้นหา

 ผลการใช้ระบบพยาบาลพี่เลี้ยงต่อความรู้ และความพึงพอใจในการฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
รหัส : 02190184
โครงการ : ผลการใช้ระบบพยาบาลพี่เลี้ยงต่อความรู้ และความพึงพอใจในการฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
Project : Effect of Preceptorship on Knowledge and Satisfaction Among Students Nurse in the Practicum Course : Nursing Care of Persons with Mental Illness.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : ประชากร เป็นนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2548 จำนวน 53 คน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ในการฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต ของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการนิเทศจากพยาบาลพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
  2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ และความพึงพอใจในการฝึกภาคปฏิบัติวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต ระหว่างนักศึกษาพยาบาลกลุ่มที่ได้รับการนิเทศจากพยาบาลพี่เลี้ยงและกลุ่มที่ได้รับการนิเทศจากอาจารย์นิเทศ
นักวิจัย :

พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ

ดวงดาว อุบลแย้ม

สุดา เดชพิทักษ์ศิริกุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th