ค้นหา

 การเปรียบเทียบยีน cagA, vacA และ iceA ของเชื้อ Helicobacter pylori และอาการทางคลินิกในสองภูมิภาคที่ต่างกันของประเทศไทย
รหัส : 02190182
โครงการ : การเปรียบเทียบยีน cagA, vacA และ iceA ของเชื้อ Helicobacter pylori และอาการทางคลินิกในสองภูมิภาคที่ต่างกันของประเทศไทย
Project : Comparison of cagA, vacA and iceA Genotypes of Helicobacter pylori and Clinical Outcome in Two Different Regions of Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 85,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอบเขตการวิจัย : ทำให้ทราบการกระจายของยีน cagA vacA subtype และ iceA subtype ในผู้ป่วยที่เป็นโรคกระเพาะอาหารชนิดต่างๆ ทั้ง 2 ภูมิภาค คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อตรวจหายีน cagA และ vacA subtype ชนิดต่างๆ ของเชื้อ H. pylori ในตัวอย่างเนื้อเยื่อกระเพาะอาหารจากผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารอักเสบ โรคแผลในกระเพาะอาหาร และมะเร็งที่ติดเชื้อ H. pylori ในผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ และหาความสัมพันธ์ระหว่างยีนดังกล่าวกับผู้ป่วยโรคกระเพาะอาหารชนิดต่าง ๆ
  2. เปรียบเทียบการกระจายของยีนทั้ง 3 ตัว คื cagA vacA subtype และ iceA subtype ระหว่างผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย :

สุกัญญา ลินพิศาล

นิรัชร์ เลิศประเสริฐสุข
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th