ค้นหา

 โครงการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
รหัส : 01000409
โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพัฒนา
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2544
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. ศึกษาความเป็นไปได้ของมาตรการก่อสร้างช่องผันน้ำตามแผนรวม เพื่อการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ซึ่งระบุให้เตรียมการผ้นน้ำอ้อมบริเวณคันป้องกันน้ำท่วมด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครในอัตรา 800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในระยะแรกและเพิ่มเป็น 1,100 ลูกบาศก์เมตร/วินาที่ ในระยะที่สอง
  2. เสนอแนะแนวทางเลือกต่าง ๆ ที่สนองประโยชน์ในการบรรเทาอุทกภัยให้กับกรุงเทพมหานคร และมีความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงกับพื้นที่ภายนอก ให้สามารถสอดคล้องกับวัตุประสงค์ข้อ 1 ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการพัฒนาในท้องถิ่น
นักวิจัย :

เกียรติ จิวะกุล

ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล

ดารณี ถวิลพิพัฒน์กุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th