ค้นหา

 แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ จากข้อมูลดาวเทียมสำหรับประเทศไทย
รหัส : 01000406
โครงการ : แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ จากข้อมูลดาวเทียมสำหรับประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 984,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2542
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อจัดทำแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประเทศไทย จากข้อมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา ประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการวัดภาคพื้นดิน
  2. เพื่อประเมินศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ จากแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ที่จัดทำขึ้น
  3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้จากการทำแผนที่ ฯ ในสื่อคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการออกแบบ และส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างกว้างขวาง
นักวิจัย :

เสริม จันทร์ฉาย

จรุงแสง ลักษณบุญส่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th