ค้นหา

 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสด เพื่อการส่งออก
รหัส : 250170100000051
โครงการ : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเครื่องเทศสด เพื่อการส่งออก
Project : -
ประเภทการวิจัย : พัฒนาทดลอง
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
หน่วยงานระดับกระทรวง :
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

สรวิศ แจ่มจำรูญ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th