ค้นหา

 การออกแบบ ประดิษฐ์ และทดสอบความเที่ยงตรงของการจำแนกขนาดฝุ่นของ Lundgren Impactor ในการเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง เพื่อการวิเคราะห์ในประเทศไทย
รหัส : 02190115
โครงการ : การออกแบบ ประดิษฐ์ และทดสอบความเที่ยงตรงของการจำแนกขนาดฝุ่นของ Lundgren Impactor ในการเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง เพื่อการวิเคราะห์ในประเทศไทย
Project : -
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2545
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอบเขตการวิจัย : การออกแบบ ประดิษฐ์ เครื่องมือ Lundgren Impactor เพื่อใช้เก็บฝุ่นละอองในบรรยากาศของประเทศไทย
วัตถุประสงค์ :
  1. ออกแบบและประดิษฐ์ เครื่องมือ Lundgren Impactor สำหรับเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง เพื่อการวิเคราะห์ในประเทศไทย
  2. ส่งเสริมและรองรับการศึกษาทางด้านระบาดวิทยา การศึกษาอัตราการเสี่ยงต่อสุขภาพ การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ และการศึกษาถึงแหล่งกำเนิดของมลพิษ
นักวิจัย :

ภารดี ช่วยบำรุง

อรุณ จิรวัฒน์กุล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th