ค้นหา

 ความพึงพอใจในภาพลักษณ์กับการควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
รหัส : 02190113
โครงการ : ความพึงพอใจในภาพลักษณ์กับการควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Project : Body Image Satisfaction and Weight Control Among Female University Students: A Study Was Conducted at Thammasat University, Rungsit Campus.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของตนเองกับการรับประทานอาหารผลิตภัณฑือาหารควบคุมน้ำหนัก การลดอาหาร การออกกำลังกาย และการรับประทานยาลดน้ำหนัก โดยทำการศึกษาในนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของนักศึกษาหญิงวัยรุ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในภาพลักษณ์กับการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารควบคุมน้ำหนัก การลดอาหาร การออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารลดน้ำหนัก
นักวิจัย :

วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา

ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th