ค้นหา

 การวิจัย " การปรับปรุงระบบงานศาลยุติธรรมศึกษากรณีระบบผู้พิพากษาอาวุโส"
รหัส : 150212300000004
โครงการ : การวิจัย " การปรับปรุงระบบงานศาลยุติธรรมศึกษากรณีระบบผู้พิพากษาอาวุโส"
Project : -
ประเภทการวิจัย : ประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2550
สาขา NRCT : สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : สำนักงานศาลยุติธรรม
หน่วยงานระดับกระทรวง : หน่วยงานราชการอิสระ
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

วิศาล บุปผเวส
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th