ค้นหา

 การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการทำงานของเครื่องมอนิเตอร์ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด
รหัส : 02190084
โครงการ : การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการทำงานของเครื่องมอนิเตอร์ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด
Project : The Design and Construction of a Pulse Oximeter Tester.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 38,000 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอบเขตการวิจัย : ทำการออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการทำงานของเครื่องมอนิเตอร์ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด โดยที่เครื่องมีความสามารถในการให้กำเนิดสัญญาณต่างๆ
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาหลักสูตรการทำงานของเครื่องมอนิเตอร์ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด และเครื่องทดสอบการทำงานของเครื่องมอนิเตอร์ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด
  2. เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการทำงานของเครื่องมอนิเตอร์ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ภายในประเทศ
  3. เพื่อศึกษาการทำงานของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการสร้างเครื่อง
  4. เพื่อเป็นการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนางานต่างๆ ให้ดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นักวิจัย :

บุษปภัทร นาถวงษ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th