ค้นหา

 การรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
รหัส : 02190063
โครงการ : การรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
Project : Perception and Participation of Staffs on Quality Assurance Operation at Boromarajonani College of Nursing, Chon Buri.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : ประชากร ได้แก่ อาจารย์และข้าราชการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
  2. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จำแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งตามสายการบังคับบัญชา การได้รับข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
นักวิจัย :

ธัญญมล สุริยานิมิตรสุข

กิตติพร สมที

จิตรา ผลมี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th