ค้นหา

 สภาพภูมิอากาศของจังหวัดปัตตานี : โครงการวิจัยอ่าวปัตตานี ระยะที่ 2
รหัส : 01000396
โครงการ : สภาพภูมิอากาศของจังหวัดปัตตานี : โครงการวิจัยอ่าวปัตตานี ระยะที่ 2
Project : The Climate Condition in Pattani Province : Pattani Bay Research Project : Phase II
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2538
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
หน่วยงานระดับกรม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอบเขตการวิจัย : -
วัตถุประสงค์ :
  1. วิเคราะห์และเปรียบเทียบภูมิอากาศบริเวณต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี โดยพิจารณจากข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายเดือน และรายปีในช่วง 7-18 ปี ทั้งนี้จนถึงปี 2538
  2. เปรียบเทียบกับภูมิอากาศของจังหวัดปัตตานีก่อนหน้านี้ เพื่อประกอบการประเมินการเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดล้อมของอ่าวปัตตานีด้วย
นักวิจัย :

ปรียา วิริยานนท์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th