ค้นหา

 ความพึงพอใจและเวลาที่ผู้มารับบริการใช้ในการรอรับยาจากห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชุมชน 14 แห่ง
รหัส : 02190055
โครงการ : ความพึงพอใจและเวลาที่ผู้มารับบริการใช้ในการรอรับยาจากห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลชุมชน 14 แห่ง
Project : Patients Satisfaction and Time Spent for Drug Prescribing from Outpatient Pharmacy Department of 14 Community Hospitals.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2548
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : ศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในและเวลาที่ผู้มารับบริการใช้ในการรอรับยาจากห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลที่ศึกษา จำนวน 14 แห่ง ในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาเวลาเฉลี่ยที่ผู้รับบริการใช้ในการรอรับยาจากห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง
นักวิจัย :

เพ็ญนภา ภูวฤทธิ์

หทัยรัตน์ สุขศรี
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th