ค้นหา

 ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมโดยใช้โปรแกรมให้คำปรึกษาในการลด ละ เลิก บุหรี่ ของเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
รหัส : 02190052
โครงการ : ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมโดยใช้โปรแกรมให้คำปรึกษาในการลด ละ เลิก บุหรี่ ของเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
Project : The Effictiveness of the Counseling Program for Smoking Ceddation Among the Worker of Sirinadhorn College of Public Health Khon Kaen.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2549
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันพระบรมราชชนก
หน่วยงานระดับกระทรวง : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ขอบเขตการวิจัย : ประชากรกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรที่สูบบุหรี่ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ที่ปฏิบัติงานในระหว่างเดือนตุลาคม 2546-กันยายน 2547
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

กัลยา ทักษิณาเจนกิจ

จิระนันท์ พากเพียร

ชมพูนุท สิริพรหมภัทร

ทัศนาภรณ์ กุณฑลลักษมี

ใบศรี แสบงบาล
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th