ค้นหา

 สื่อการศึกษาสำเร็จรูปเรื่อง การดูแลตนเองและครอบครัวกรณีการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รหัส : 02190009
โครงการ : สื่อการศึกษาสำเร็จรูปเรื่อง การดูแลตนเองและครอบครัวกรณีการเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Project : Self and Family Health Care Module in the Illness of Construction Workers in Bangkok and Its Outskirt Areas.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยพื้นฐาน
งบประมาณ : -
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2547
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
หน่วยงานระดับกระทรวง : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ขอบเขตการวิจัย : การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการศึกษาสำเร็จรูปเรื่องการดูแลตนเองและครอบครัวกรณีเจ็บป่วยของคนงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์ :
-
นักวิจัย :

ศรีนวล สถิตวิทยานันท์

โกวิน วิวัฒนพงศ์พันธ์

พรจันทร์ สุวรรณชาต
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th