ค้นหา

 การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในประเทศไทย
รหัส : 02110567
โครงการ : การศึกษาปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในประเทศไทย
Project : Risk Factors of Lymphoma in Thailand.
ประเภทการวิจัย : การวิจัยประยุกต์
งบประมาณ : 552,500 บาท
ปีที่สิ้นสุด : พ.ศ. 2552
สาขา NRCT : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงานระดับกรม : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
หน่วยงานระดับกระทรวง : กรมการแพทย์
ขอบเขตการวิจัย : การศึกษาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ทั้งจากที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและพันธุกรรม ทำการเก็บข้อมูลในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และศูนย์มะเร็งภูมิภาค
วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อศึกษาหาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ของการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในคนไทย โดยเฉพาะการได้รับสารก่อมะเร็งที่เกิดจากการประกอบอาชีพ
  2. เพื่อศึกษาความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสชนิดต่าง ๆ กับการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
  3. เพื่อจัดตั้ง biological bank ของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในผู้ป่วยมะเร็่งต่อมน้ำเหลืองในคนไทย
นักวิจัย :

ศุลีพร แสงกระจ่าง

กิติศักดิ์ เทพสุวรรณ

จรัญญา งามขำ

ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล

ชัยพร กันกา

เดชาวุธ นิตยสุทธิ

ถวิล กลิ่นวิมล

ธนเดช สินธุเสก

รังษีนพดล โถทอง

สมนึก เตมียสถิต

สุรทัศน์ พงษ์นิกร

อนันต์ กรลักษณ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ที่อยู่: 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  อีเมลล์ : ridm@nrct.go.th